Warunki użytkowania serwisu

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady świadczenia e-usługi Alfa Promo (dalej „Usługą”) przez Alfa Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-023), przy ul. Fryderyka Chopina 41/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628402, NIP 7123315673, o kapitale zakładowym w wysokości: 120 000,00 zł, zwaną dalej „Administratorem” w tym w szczególności określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z Usługi.

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:


a) Startup – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podejmuje kontakt z Inwestorem oraz korzysta z usług świadczonych przez Inwestora z wykorzystaniem Usługi,
b) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pod domeną alfapromo.pl umożliwiająca w szczególności:
• prezentację profilu Inwestora,
• prezentację profilu i projektów Startupu,
• narzędzia do kontaktu pomiędzy Inwestorem a Startupem,
• nawiązywanie współpracy inwestycyjnej pomiędzy Inwestorem a Startupem,
• dostęp Startupu do danych i dokumentów zamieszczanych przez Inwestora,
• dostęp Inwestora do danych i dokumentów zamieszczanych przez Startup.
c) Inwestor – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług inwestycyjnych,
d) Cennik – publikowana w Usłudze informacja zawierająca kwotę Abonamentu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z Usługi,
e) Profil - miejsce w Usłudze zawierająca informacje o Użytkowniku oraz narzędzia do komunikacji pomiędzy Inwestorem a Startupem,
f) Konto – założone przez Użytkownika w Usłudze konto oznaczone loginem umożliwiające m.in. kontakt Startupu z Inwestorem oraz nawiązywanie współpracy inwestycyjnej.
g) Abonament – opłata wynikająca z Cennika ponoszona przez Inwestora z tytułu korzystania z Usługi,
h) Użytkownik – osoba posiadająca konto Startupu lub konto Inwestora w Usłudze.

I. Ogólne zasady korzystania z Usługi

 1. Usługa świadczona jest z wykorzystaniem serwisu w domenie alfapromo.pl.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Usługi jest posiadanie odpowiednich urządzeń zapewniających połączenie z siecią Internet oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania (przeglądarki internetowej) umożliwiającej przeglądanie zasobów Internetu.
 4. Wszelkie prawa do Usługi, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy i domeny Usługi przysługują Administratorowi. Nie dotyczy to praw do treści zamieszczanych w Usłudze przez Użytkowników, do których Administratorowi przysługuje prawo do korzystania na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi oznacza, iż uważnie zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Startup może korzystać z Usługi po dokonaniu rejestracji i aktywacji Konta.
 7. Inwestor może korzystać z Usługi wyłącznie po dokonaniu rejestracji i aktywacji Konta oraz po opłaceniu Abonamentu.
 8. Administrator oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby dostęp do Usługi był nieprzerwany, a Usługa świadczona była na najwyższym możliwym poziomie. Jednakże ze względu na charakter świadczonej przez Administrator Usługi, Administrator zastrzega sobie możliwość zawieszenia dostępności Usługi, w szczególności ze względu na konieczność przeprowadzenia napraw lub konserwacji w systemów informatycznych bądź modernizacji lub rozbudowy Usługi.
 9. O ile będzie to możliwe do przewidzenia i uzasadnione Administrator poinformuje Użytkowników o zawieszeniu dostępności Usługi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Usługi.


II. Rejestracja Konta

 1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik podaje dane identyfikujące go w Usłudze, przy czym Admnistrator może określić te dane, których podanie jest niezbędne przez Użytkownika i które obejmują w szczególności:
  a) adres elektroniczny,
  b) firmę obejmującą imię i nazwisko lub nazwę wraz z formą organizacyjną,
  c) siedzibę,
  d) nr NIP,
  e) nr telefonu, faksu, strony www, o ile je posiada,
 3. Warunkiem koniecznym dla rejestracji i aktywacji Konta w Usłudze jest posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 4. Rejestracja Konta następuje poprzez podanie loginu, hasła i adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym w Usłudze.
 5. Przesłanie przez użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  b) przyjęciem do wiadomości i akceptacją oferty Administratora oraz zawarciem z Administratorem Umowy o świadczenie Usług,
  c) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  d) upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia Usług oraz dla celów statystycznych.
 6. Administrator Usługi stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony wszelkich danych i informacji jakie użytkownik wprowadzi do Usługi, w tym zwłaszcza przed dostępem do tych danych przez osoby nieuprawnione.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania, usuwania, przy czym dane uznane przez Administratora za niezbędne do świadczenia usługi nie mogą być usunięte, chyba, że Użytkownik zaprzestaje korzystania z Usług.
 8. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usługi Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.
 9. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji lub, w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora, uprawnia Administratora do zakończenia świadczenia Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku podania przez Użytkownika danych niepełnych, Administrator może rozwiązać umowę jedynie po wezwaniu Użytkownika do ich uzupełnienia i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia.


III. Przedmiot usługi

 1. Usługi obejmują w szczególności:
  a) prezentację profilu Inwestora,
  b) prezentację profilu Startupu,
  c) narzędzia do kontaktu pomiędzy Inwestorem a Startupem,
  d) narzędzia do zawierania współpracy inwestycyjnej pomiędzy Inwestorem a Startupem,
  e) dostęp Startupów do danych i dokumentów zamieszczanych przez Inwestora.
  f) dostęp Inwestorów do danych i dokumentów zamieszczanych przez Startup.

IV. Płatności

 1. Korzystanie przez Inwestora z Usługi jest możliwe po uprzednim opłaceniu Abonamentu. Dostępne rodzaje pakietów Usługi oraz ceny Abonamentów w ramach pakietów Usługi są szczegółowo opisane w Cenniku.
 2. Wszelkie opłaty za korzystanie z Usługi dokonywane są w formie bezgotówkowej, z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych. Obsługa płatności, w tym przetwarzanie danych osobowych użytkownika dokonującego płatności za abonament odbywa się na zasadach określonych regulaminach świadczenia usług przez powyższy podmiot.
 3. Użytkownik przed dokonaniem płatności za abonament za korzystanie z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przez podmiot za pośrednictwem, którego dokonuje płatności na rzecz Administrator. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności przez podmiot za pośrednictwem, którego użytkownik dokonuje płatności za korzystanie z usług świadczonych przez Administratora.
 4. Kwota Abonamentu oraz inne opłaty związane z korzystaniem z Usługi Alfa Promo określone są w Cenniku.
 5. W przypadku zmiany Cennika, Administrator powiadomi o tym nie później niż na 30 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany.
 6. Faktury VAT będą udostępnianie w formie elektronicznej w Koncie Inwestora.

V. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Administrator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Usługi, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem formularzy oraz innych dokumentów, w szczególności dotyczących działalności prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa Użytkownika.
 5. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Usłudze informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się lub wykorzystania informacji zamieszczonych w Usłudze, w tym posłużenia się jakimikolwiek wzorami dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Usługi.

VI. Rozwiązanie umowy i zaprzestanie korzystania z Usługi

 1. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu użytkownika do Usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez użytkownika zabezpieczeń innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług.
 2. Zablokowanie dostępu do Usługi następuje również po upływie okresu za jaki Użytkownik opłacił Abonament. Opłacenie abonamentu przez Użytkownika przywraca dostęp do Usługi.
 3. Rozwiązanie umowy na korzystanie z Usługi może nastąpić za jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w Usłudze poprzez zgłoszenie takiego żądania poprzez adres kontaktowy zamieszczony w Usłudze Alfa Promo

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi należy składać listownie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres kontaktowy podany w Usłudze.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, login w Usłudze Alfa Promo) oraz opis problemu jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
 3. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 4. Administrator dołoży wszelkich możliwych starań, aby reklamacja użytkownika została rozpoznana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. O wyniku reklamacji Administrator zawiadomi użytkownika przesyłając wiadomość na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące Usługi, w tym szczególności propozycje zmian lub ulepszeń w świadczeniu Usługi można zgłaszać adres kontaktowy zamieszczony w Usłudze Alfa Promo.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w każdym czasie. O zamiarze dokonania zmian w treści regulaminu Administrator zawiadomi użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni kalendarzowych drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownik, albo poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Usługi Alfa Promo wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Usługi Alfa Promo przez co najmniej 30 dni kalendarzowych.
 4. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia w/w powiadomienia użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmieniony Regulamin wiąże użytkownika.